สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ปี2561

กำหนดการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร ปี2561 ตามตารางนัดหมายดังต่อไปนี้

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ตามเอกสารแนบดังนี้

Download “ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563” ประกาศรับนักเรียนปี63ปรับใหม่.docx – Downloaded 1545 times – 67 KB

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562


ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

…………………………………..

    เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560
เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

1. นโยบาย

     1)  ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2)  ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

     3)  ส่งเสริมนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในโรงเรียนสิงห์สมุทร ด้วยกระบวนการรับนักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค

     4)  สนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

     5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

     6)  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ให้เข้าเรียนตามความพร้อมต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

     7)  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ

     8)  ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน

     9)  ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้แทนกองทัพเรือและผู้แทนกรมสามัญศึกษา เรื่อง การมอบโอนโรงเรียน ข้อ 2) กรมสามัญศึกษาจะพิจารณารับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกองทัพเรือเข้าศึกษา        ในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 65 และจะรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนติดตามผู้ปกครอง ซึ่งย้ายมารับราชการในพื้นที่สัตหีบระหว่างปีการศึกษา

2. วิธีการ

          2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน ห้องเรียนปกติ 8 ห้อง จำนวน 320 คน ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จำนวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต 2 ห้อง จำนวน 72 คน รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น 452 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                 2.1.1 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  

                         1) รับนักเรียนตามข้อตกลงที่กระทำระหว่าง ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทนกรมสามัญศึกษา เรื่องการมอบโอนโรงเรียนโดยรับนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ                   ร้อยละ 65 จำนวน 208 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก

                         2) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลสัตหีบ และตำบลบางเสร่ ที่มิใช่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ทีมีชื่อในทะเบียนบ้าน อย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ร้อยละ 20 จำนวน 64 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก 

                         3) รับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 15 จำนวน 48 คน โดยการสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบ              ของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษา                 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ        ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ

          เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,105 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท

                 2.1.2 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP  

                         ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM) เป็นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีครูประจำการของโรงเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00

                         2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

                         3) สอบสัมภาษณ์

                         4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ 20,000 บาท

                 2.1.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

วิชาเลือกวิทย์-คณิต  

                          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในกลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทย์ – คณิต โดยจัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเพิ่มเติมจากวิชาพื้นฐานโดยเน้นการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนเสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00

                         2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา                           และภาษาอังกฤษ

                         3) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร  

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 3,500 บาท หรือปีละ 7,000 บาท เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น

          2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จำนวน 480 คน (โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงห์สมุทร ร้อยละ 80 จำนวน 384 คน และรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20        จำนวน 96 คน) ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จำนวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จำนวน 72 คน รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น 612 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                 2.2.1  การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้  

                          1)แผนการเรียนวิทย์-คณิต 6 ห้อง จำนวน 240 คน

                          2) แผนการเรียนคณิต-ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง จำนวน 40 คน

                          3 ) แผนการเรียนคณิต-ภาษารัสเซีย 1 ห้อง จำนวน 40 คน

                          4 ) แผนการเรียนคณิต-ภาษาญี่ปุ่น 1 ห้อง จำนวน 40 คน

                          5) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน1 ห้อง จำนวน 40 คน

                          6) แผนการเรียนภาษา-สังคม 2 ห้อง จำนวน 80 คน

                          (1) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่มีศักยภาพเหมาะสมโดยจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีความประพฤติเรียบร้อย เข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกแต่สอบคัดเลือกแผนการเรียนแทน

                          (2) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ

          เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,100 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท

                 2.2.2  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ดังนี้

                          1)  แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1 ห้อง จำนวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน               สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 21 คน

                          2)  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1 ห้อง จำนวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน

สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 21 คน

          ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM)                     เป็นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขศึกษาและชีววิทยา โดยครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีครูประจำการของโรงเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรและนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก ด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                          (1) นักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรต้องเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP                         มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  3.50 

                          (2) นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 

                          (3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา                   และภาษาอังกฤษ

                          (4) สอบสัมภาษณ์

                          (5) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

          ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ  20,000 บาท

                 2.2.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

                         1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จำนวน 72 คน รับนักเรียนโควตาโรงเรียน                 สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 22 คน 

                         2) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 50 คน

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญาได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยจัดกิจกรรม สอนเสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาและนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         (1) นักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรต้องเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50

                          (2) นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย                      5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย               5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  2.50

                         (3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทย์- คณิต ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ    

                         (4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

          ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียน        วิทย์ – คณิต  

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 3,500 บาท หรือปีละ 7,000 บาท เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น         

3. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

    3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

          3.1.1 คุณสมบัติ

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.1.2 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                  3) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภท บุตรข้าราชการ ของกองทัพเรือ ให้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมของบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนา

                 4) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ คือนักเรียนที่เป็นบุตรของประชาชนทั่วไปและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลสัตหีบและตำบลบางเสร่ อย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน

                 5) กรณีใช้สิทธิ์นักเรียนประเภทนอกเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือก คือนักเรียนที่เป็นบุตรของประชาชนทั่วไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ

                 6) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

    3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP

          3.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                  1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า  3.00

                  2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ

          3.2.3 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา                         

  • 3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน  ป.4 – ป.5 พร้อมรับรองสำเนา
  • 4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

วิชาเลือกวิทย์-คณิต   

          3.3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                  1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า  3.00

                  2) มีความถนัดและสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

          3.3.3 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                  3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน ป.4 – ป.5 พร้อมรับรองสำเนา

                  4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

  • 3.4.1 คุณสมบัติ

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561           

                   2) ไม่จำกัดอายุ

  • 3) เป็นโสด

           3.4.2 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

           3.5.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   

                   2) ไม่จำกัดอายุ

                   3) เป็นโสด

           3.5.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย  5  ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.50

                   2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ

           3.5.3 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) ปพ.1 : บ แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนา 

                   4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด  1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

           3.6.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   

                   2) ไม่จำกัดอายุ

                   3) เป็นโสด

           3.6.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

                   2) มีความถนัดและสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

           3.6.3 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) ปพ.1 : บ  แสดงผลการเรียน  5  ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนา

                   4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  • วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

     4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           4.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

จับฉลาก        

                   วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                                      ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ                                                  กองทัพเรือ ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.1.2 นักเรียนทั่วไป

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.1 (กรณีสอบและจับฉลากไม่ได้)

                                      ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1                  วันที่ 7 – 9 เมษายน 2562

                                      ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1    วันที่ 11 เมษายน 2562

                                      รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1     

                                      ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                         วันที่ 18 เมษายน 2562

           4.1.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบสัมภาษณ์  

                                      วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562                             

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.1.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต    

                    รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    สอบคัดเลือก   

                                      วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 14  มีนาคม  2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

   4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          4.2.1 นักเรียน ม. 3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                  รับสมัคร           วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบคัดเลือกแผนการเรียน

                                      วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน  2562

                   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติโรงเรียนสิงห์สมุทร

                  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.2.2 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

                  รับสมัคร           วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

สอบคัดเลือก              

                   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติโรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.4 (กรณีสอบไม่ได้)

                                      ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4                 วันที่ 7 – 9 เมษายน 2562

                                      ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4   วันที่ 11 เมษายน 2562

                                      รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4     

                                      ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                       วันที่ 18 เมษายน 2562

            4.2.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                      รับสมัคร       วันที่  5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562                      

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562

                             เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                      รับสมัคร       วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบคัดเลือก            

                                      วันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       สอบสัมภาษณ์                   

                                      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุ

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.2.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                        รับสมัคร     วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562                       

                                      เวลา  11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3)  โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

                             เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                      รับสมัคร       วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบคัดเลือก            

                                      วันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

5. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038 – 437095, 038-437690-2 ต่อ 101 หรือ 102

6. แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี โดยห้องเรียนพิเศษ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องเรียนปกติ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2562 ได้ที่กลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทรหรือ Download ระเบียบการด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.singsamut.ac.th

ประกาศ  ณ วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2562

                                               

                                                  

รับสมัครนักเรียน:รับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครรักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  สามารถดาวน์โหลดรัเบียบการสมัคร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับนักเรียน

-ห้องเรียนปกติ 8 ห้อง จานวน 320 คน

-ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จานวน 60 คน

-ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต 2 ห้อง จานวน 72 คน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับนักเรียน

-ห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จานวน 480 คน (โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงห์สมุทร ร้อยละ 80 จานวน 384 คน และรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20 จานวน 96 คน)

-ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จานวน 60 คน

-ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จานวน 72 คน

 

แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี โดยห้องเรียนพิเศษ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561ห้องเรียนปกติ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 มีนาคม 2561 ได้ที่กลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทรหรือ Download ระเบียบการและใบสมัครด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.singsamut.ac.th

 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038 – 437095 ต่อ 101 และ 102 หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

Download “ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf” ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf – Downloaded 2924 times – 243 KB

ภาพกิจกรรม:วันเกียรติยศ และ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน

ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยมีการมอบธงสีและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนชั้นอุดมศึกษา

no images were found

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน: ระเบียบการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 สามารถดาวน์โโหลดระเบียบการรับสมัครใด้ ที่นี่

[Download not found]

ประชาสัมพันธ์:ร่วมบริจาคเลือดในโครงการ”เลือดรักพ่อ”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสัตหีบ-สิงห์สมุทร ร่ามบริจาคเลือดในโครงการ “เลือดรักพ่อ” ตามโครงการ

ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559

ประกอบไปด้วยครูผู้เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม:พิธีอำลา ครูเกษียณ ปีพุทธศักราช 2559”