รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์โอลิทปิกวิชาการ สอวน. ภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนส่วนกลางในสังกัดกรมสามัญศึกษา ทำหน้าที่อบรมนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพิ่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในลำดับต่อไป ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ได้ที่ http://science.buu.ac.th/posn-buu/

ดาวน์โหลด: ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2559

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

[Download not found]

ใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[Download not found]

ภาพกิจกรรม: โครงการตามหาช้างเผือก ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการจัดกิจกรรม ตามหาช้างเผือก โดยมีการแสดงศิลปินจาก GMM grammy มาร่วมให้สีสันด้วย

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: โครงการตามหาช้างเผือก ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร”

ภาพกิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน  เพื่อนำไปถวายวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้โดยมี นายอมร ชัยรัตนกรกิจ รองผู้อำนายการเป็นประธานในพิธี (ฝั่ง ม.ปลาย)

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: กิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา”

ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนสิงห์สมุทรได้มีการมอบเหรียญและเข็มกลัดให้กับ ประธานนักเรียนและคณะทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: มอบเหรียญประธานนักเรียน”

ภาพกิจกรรม: วันลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดรงเรียนสิงห์สมุทรได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนื่องในวันลูกเสือโลก

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: วันลูกเสือแห่งชาติ”