ภาพกิจกรรม: กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด มีจุดประสงค์เพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้ทราบถึง ผลเสียและผลกระทบของสิ่งเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด”

ภาพกิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ทางผู้บริหาร นำโดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร และตัวแทนคณะครูได้เดินทางไปโรงแรมแอมบัสเดอร์ จ.ชลบุรี เพื่อประชุมสัมมนาเรื่อง “เพื่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” จัดโดย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

ภาพกิจกรรม: ธรรมะในดวงใจ เปิดใจใส่ธรรม

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมธรรมะในดวงใจ เปิดใจใส่ธรรม

Continue Reading “ภาพกิจกรรม: ธรรมะในดวงใจ เปิดใจใส่ธรรม”