สำหรับนักเรียน

รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์โอลิทปิกวิชาการ สอวน. ภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และโรงเรียนส่วนกลางในสังกัดกรมสามัญศึกษา ทำหน้าที่อบรมนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เพิ่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในลำดับต่อไป ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ได้ที่ http://science.buu.ac.th/posn-buu/