กำหนดการ

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

 

  1. วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

      4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

              4.1.1 นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                  รับสมัคร       วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                        สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร     

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

              4.1.2 นักเรียนทั่วไป

                        รับสมัคร       วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบคัดเลือก  

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

                                                เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.1 (กรณีสอบไม่ได้)

                                    ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1                  วันที่ 1 เมษายน 2563

                                    ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1    วันที่ 10 เมษายน 2563

                                    รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1     

                                    ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                       วันที่ 18 เมษายน 2563

              4.1.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                  รับสมัคร          วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                    ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบคัดเลือก 

                                    วันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบสัมภาษณ์

                                    วันเสาร์ที่ 7  มีนาคม 2563

                                    เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563                           

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น.

                                    ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

            4.1.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต    

                     รับสมัคร          วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์  2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก

                                    วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม  2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

         4.1.5 นักเรียนความสามารถพิเศ

                        รับสมัคร          วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผล     วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดห้องเรียน

                                    วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

                        รายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                    วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

   4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

              4.2.1 นักเรียน ม. 3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                 รับสมัคร           วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563

                                    เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       สอบคัดเลือกแผนการเรียน

                                    วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  2563

                  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอังคารที่ 7 เมษายน  2563

                                    เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

 

 

              4.2.2 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

                       รับสมัคร                       วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563

                                    เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

สอบคัดเลือก          

                  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563

                                    เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

                                    เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                        ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.4 (กรณีสอบไม่ได้)

                                    ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4                 วันที่ 2 เมษายน 2563

                                    ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4   วันที่ 10 เมษายน 2563

                                    รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4     

                                    ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                     วันที่ 18 เมษายน 2563

           4.2.3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

                        1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                           รับสมัคร       วันที่  4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563                     

                                    เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (อาคาร ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                                วันพฤหัสบดีที่  20  กุมภาพันธ์  2563

                                                เวลา  09.00 น. ณ อาคาร 5 (อาคาร ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                    วันอาทิตย์ที่  15  มีนาคม  2563

                           เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                    รับสมัคร       วันที่  22 – 26  กุมภาพันธ์  2563

                                    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                    ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           สอบคัดเลือก         

                                    วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบสัมภาษณ์                

                                    วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

                                    เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (อาคาร ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

                    ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่  12  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุ            ทร

                           มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                    วันอาทิตย์ที่  15  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

              4.2.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

                       1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                             รับสมัคร     วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563                      

                                    เวลา  11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (อาคาร ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                                วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์  2563

                                                เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (อาคาร ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                    วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563

                           เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                    รับสมัคร       วันที่  22 – 26  กุมภาพันธ์  2563

                                    เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                    ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           สอบคัดเลือก         

                                    วันอาทิตย์ที่  8  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                    วันพฤหัสบดีที่  12  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                           มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                    วันอาทิตย์ที่  15  มีนาคม  2563

                                    เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

  1. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038 – 437095, 038-437690-2 ต่อ 101 หรือ 102
  2. แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี โดยห้องเรียนพิเศษ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องเรียนปกติ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 มีนาคม 2563 ได้ที่กลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทรหรือ Download ระเบียบการด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.singsamut.ac.th

 

ประกาศ  ณ วันที่  15 มกราคม 2563