กำหนดการ

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

     4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           4.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562 

                                           วันที่ 22-23 และ 25 – 27 มีนาคม2562 

                                           หยุด 24 มีนาคม2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

จับฉลาก        

                   วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                                      ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ                                                  กองทัพเรือ ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

 

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.1.2 นักเรียนทั่วไป

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562

                                        วันที่ 22-23 และ 25 – 27 มีนาคม2562 

                                       หยุด 24 มีนาคม2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.1 (กรณีสอบและจับฉลากไม่ได้)

                                      ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1                  วันที่ 7 – 9 เมษายน 2562

                                      ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1    วันที่ 11 เมษายน 2562

                                      รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.1     

                                      ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                         วันที่ 18 เมษายน 2562

           4.1.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบสัมภาษณ์  

                                      วันเสาร์ที่ 9  มีนาคม 2562

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562                             

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.1.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต    

                    รับสมัคร          วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    สอบคัดเลือก   

                                      วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 14  มีนาคม  2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

   4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          4.2.1 นักเรียน ม. 3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                  รับสมัคร           วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  สอบคัดเลือกแผนการเรียน

                                      วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน  2562

                   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.2.2 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

                  รับสมัคร           วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2562

                                        วันที่ 22-23 และ 25 – 27 มีนาคม2562 

                                       หยุด 24 มีนาคม2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

สอบคัดเลือก              

                   วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ยื่นความจำนงขอมีที่เรียนม.4 (กรณีสอบไม่ได้)

                                      ยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4                 วันที่ 7 – 9 เมษายน 2562

                                      ประกาศผลยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4   วันที่ 11 เมษายน 2562

                                      รายงานตัวยื่นความจำนงขอมีที่เรียน ม.4     

                                      ณ โรงเรียนที่จัดสรรให้                       วันที่ 18 เมษายน 2562

            4.2.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                      รับสมัคร       วันที่  5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562                      

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม  2562

                             เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                      รับสมัคร       วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบคัดเลือก            

                                      วันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       สอบสัมภาษณ์                   

                                      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุ

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

 

 

           4.2.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                        รับสมัคร     วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562                       

                                      เวลา  11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3)  โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2562

                             เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                      รับสมัคร       วันที่  23 – 27  กุมภาพันธ์  2562

                                      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบคัดเลือก            

                                      วันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม  2562

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

  1. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร โทร 038 – 437095, 038-437690-2 ต่อ 101 หรือ 102

6. แจกระเบียบการและใบสมัครฟรี โดยห้องเรียนพิเศษ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องเรียนปกติ ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2562 ได้ที่กลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ โรงเรียนสิงห์สมุทรหรือ Download ระเบียบการด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.singsamut.ac.th