กำหนดการ

วันและเวลาการรับสมัครนักเรียน

     4.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

           4.1.1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                   รับสมัคร          วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561

                                           เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบวัดความรู้พื้นฐานจัดห้องเรียน

                                        วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   จับฉลาก        

                                      วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ

                                      ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

                                      ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ   กองทัพเรือ ณ อาคาร 3 (ตึก ม.2) โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                       วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.1.2 นักเรียนทั่วไป

                   รับสมัคร         

                                      วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพุธที่ 4 เมษายน 2561

                                     เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                        วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.1.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   รับสมัคร          วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

                                          เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    สอบคัดเลือก    

                                      วันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   สอบสัมภาษณ์  

                                      วันเสาร์ที่ 10  มีนาคม 2561

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561                              

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                       วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

                                      เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.1.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต    

                    รับสมัคร         

                                      วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์  2561

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    สอบคัดเลือก   

                                      วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                    ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 15  มีนาคม  2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

 มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

                                      เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

   4.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          4.2.1 นักเรียน ม. 3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                  รับสมัคร          

                                       วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแผนการเรียน

                                         วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

                                         เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                 สอบคัดเลือกแผนการเรียน

                                      วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

                                       เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน  2561

                                     เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                           วันเสาร์ที่ 7 เมษายน  2561

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

          4.2.2 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก

                  รับสมัคร          

                                       วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

               สอบคัดเลือก              

                                       วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

            ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

         มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                     วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

                                      เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

            4.2.3 นักเรียนห้องพิเศษ MEP

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                      รับสมัคร       วันที่  6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561                        

                                      เวลา 11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  2561

                                      เวลา  09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันเสาร์ย์ที่  24  มีนาคม  2561

                                      เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                  2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                      รับสมัคร       วันที่  24 – 28  กุมภาพันธ์  2561

                                      เวลา  08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      สอบคัดเลือก            

                                      วันอาทิตย์ที่  11  มีนาคม  2561

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       สอบสัมภาษณ์                   

                                      วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

                                      เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 11 (ตึก ม.4) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่  15  มีนาคม  2561

                                      เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันเสาร์ที่  24  มีนาคม  2561

                                      เวลา  08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

           4.2.4 นักเรียนห้องพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

                   1) ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 เดิม จากโรงเรียนสิงห์สมุทร

                        รับสมัคร     วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561                         

                                           เวลา  11.30 – 12.30 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3) โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์  2561

                                      เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 5 (ตึก ม.3)  โรงเรียนสิงห์สมุทร

                      มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

                                        เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

                   2) ประเภทสมัครสอบคัดเลือก

                       รับสมัคร      วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

                                      เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                                      ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       สอบคัดเลือก           

                                      วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       ประกาศผลและรายงานตัวรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว

                                      วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

                                      เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ โรงเรียนสิงห์สมุทร

                       มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง

                                      วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

                                      เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

Download “ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf” ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf – Downloaded 2522 times – 243 KB