คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

    3.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

          3.1.1 คุณสมบัติ

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.1.2 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                  3) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภท บุตรข้าราชการ ของกองทัพเรือ ให้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมของบิดาหรือมารดา พร้อมรับรองสำเนา

                 4) กรณีใช้สิทธิ์ นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ คือนักเรียนที่เป็นบุตรของประชาชนทั่วไปและต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตตำบลสัตหีบและตำบลบางเสร่ อย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยอาศัยอยู่กับ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานอยู่อาศัยชัดเจน

                 5) กรณีใช้สิทธิ์นักเรียนประเภทนอกเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือก คือนักเรียนที่เป็นบุตรของประชาชนทั่วไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ

                 6) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

    3.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP

          3.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                  1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า  3.00

                  2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ

          3.2.3 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา                         

  • 3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน  ป.4 – ป.5 พร้อมรับรองสำเนา
  • 4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    3.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

วิชาเลือกวิทย์-คณิต   

          3.3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

                  1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

                  2) ไม่จำกัดอายุ

                  3) เป็นโสด

          3.3.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                  1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า  3.00

                  2) มีความถนัดและสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

          3.3.3 หลักฐานการสมัคร

                  1) ใบสมัคร

                  2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                  3) ปพ.1 : ป แสดงผลการเรียน ป.4 – ป.5 พร้อมรับรองสำเนา

                  4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

  • 3.4.1 คุณสมบัติ

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561           

                   2) ไม่จำกัดอายุ

  • 3) เป็นโสด

           3.4.2 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MEP

           3.5.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   

                   2) ไม่จำกัดอายุ

                   3) เป็นโสด

           3.5.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย  5  ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย  5  ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.50

                   2) มีความถนัดและสนใจเรียนภาษาอังกฤษ

           3.5.3 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) ปพ.1 : บ แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนา 

                   4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด  1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต    

           3.6.1 คุณสมบัติทั่วไป

                   1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   

                   2) ไม่จำกัดอายุ

                   3) เป็นโสด

           3.6.2 คุณสมบัติเฉพาะ

                   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

                   2) มีความถนัดและสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

           3.6.3 หลักฐานการสมัคร

                   1) ใบสมัคร

                   2) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา

                   3) ปพ.1 : บ  แสดงผลการเรียน  5  ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนา

                   4) รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป