ระเบียบการ

ประกาศโรงเรียนสิงห์สมุทร

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนสิงห์สมุทรจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

  1. นโยบาย

     1)  ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2)  ดำเนินการรับนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

     3)  ส่งเสริมนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในโรงเรียนสิงห์สมุทร ด้วยกระบวนการรับนักเรียน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค

     4)  สนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคน

     5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

     6)  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ให้เข้าเรียนตามความพร้อมต่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

     7)  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ

     8)  ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน

     9)  ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้แทนกองทัพเรือและผู้แทนกรมสามัญศึกษา เรื่อง การมอบโอนโรงเรียน ข้อ 2) กรมสามัญศึกษาจะพิจารณารับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำของกองทัพเรือเข้าศึกษา      ในโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 65 และจะรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนติดตามผู้ปกครอง ซึ่งย้ายมารับราชการในพื้นที่สัตหีบระหว่างปีการศึกษา

  1. วิธีการ

            2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับนักเรียน ห้องเรียนปกติ 8 ห้อง จำนวน 320 คน ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จำนวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต            2 ห้อง จำนวน 72 คน รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น 452 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ  

                         1) รับนักเรียนตามข้อตกลงที่กระทำระหว่าง ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้แทนกรมสามัญศึกษาเรื่อง การมอบโอนโรงเรียนโดยรับนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ                   ร้อยละ 65 จำนวน 208 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก

                         2) รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลสัตหีบ และตำบลบางเสร่ ที่มิใช่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพเรือ ร้อยละ 20 จำนวน 64 คน กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ใช้วิธีการจับฉลาก 

                         3) รับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 15 จำนวน 48 คน โดยการสอบคัดเลือกใช้แบบทดสอบ              ของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษา                 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ

          เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,105 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท

                 2.1.2 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP  

                         ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM)        เป็นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีครูประจำการของโรงเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00

                         2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ

                         3) สอบสัมภาษณ์

                         4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ 20,000 บาท

                 2.1.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ

วิชาเลือกวิทย์-คณิต  

                          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญา ได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการในกลุ่มวิชาเพิ่มเติมวิทย์ – คณิต โดยจัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเพิ่มเติมจากวิชาพื้นฐานโดยเน้นการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนเสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย ป.4 – ป.5 ไม่น้อยกว่า 3.00

                         2) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา                           และภาษาอังกฤษ

                         3) สอบสัมภาษณ์   

                         4) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร  

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ วิชาเลือกวิทย์ – คณิต

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2,500 บาท หรือปีละ 5,000 บาท เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น

          2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จำนวน 480 คน (โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสิงห์สมุทร ร้อยละ 80 จำนวน 384 คน และรับนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 20        จำนวน 96 คน) ห้องเรียนพิเศษ MEP 2 ห้อง จำนวน 60 คน ห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จำนวน 72 คน รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น 612 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                 2.2.1  การรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้  

                          1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 6 ห้อง จำนวน 240 คน

                          2) แผนการเรียนภาษา-คณิต 3 ห้อง จำนวน 120 คน

                          3) แผนการเรียนภาษา-สังคม 2 ห้อง จำนวน 80 คน

                          4) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1 ห้อง จำนวน 40 คน

                          (1) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่มีศักยภาพเหมาะสมโดยจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีความประพฤติเรียบร้อย เข้าเรียนโดย   ไม่ต้องสอบคัดเลือกแต่สอบคัดเลือกแผนการเรียนแทน

                          (2) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนปกติ

          เก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 1,100 บาท และภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 500 บาท

                 2.2.2  การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ดังนี้

                          1)  แผนการเรียนวิทย์-คณิต 1 ห้อง จำนวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน               สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 21 คน

                          2)  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน 1 ห้อง จำนวน 30 คน เป็นนักเรียนโควตาโรงเรียน

สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 9 คน รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 21 คน

          ห้องเรียนพิเศษโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (MEP: MINI ENGLISH PROGRAM)                     เป็นการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับห้องเรียนปกติ แต่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สุขศึกษาและชีววิทยา โดยครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีครูประจำการของโรงเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ รับนักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรและนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก ด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                          (1) นักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรต้องเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP                         มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  3.50 

                           (2) นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 

                          (3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

(4) สอบสัมภาษณ์

                          (5) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

          ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP

          เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 10,000 บาท หรือปีละ  20,000 บาท

                 2.2.3 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ 

แผนการเรียนวิทย์-คณิต

                         1) แผนการเรียนวิทย์-คณิต 2 ห้อง จำนวน 72 คน รับนักเรียนโควตาโรงเรียน                 สิงห์สมุทร 30% คิดเป็น จำนวน 22 คน 

                         2) รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก จำนวน 50 คน

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านสติปัญญาได้รับการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยจัดกิจกรรม สอนเสริม ทบทวน และติว เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาและนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการที่หลากหลายตลอดช่วงชั้น รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกด้วยคุณสมบัติและวิธีการของโรงเรียน ดังนี้

                         (1) นักเรียนโควตาโรงเรียนสิงห์สมุทรต้องเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50

                          (2) นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย                      5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย และคณิตศาสตร์เฉลี่ย               5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า  2.50

                         (3) ใช้แบบทดสอบของโรงเรียนเนื้อหาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนวิทย์- คณิต ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ    

                         (4) สอบสัมภาษณ์  

                         (5) การประกาศผลการคัดเลือกเรียงลำดับเลขที่ผู้สมัคร

          ค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ แผนการเรียน        วิทย์ – คณิต  

            เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากห้องเรียนปกติ ภาคเรียนละ 3,500 บาท หรือปีละ 7,000 บาท เป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการตลอดช่วงชั้น         

Download “ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf” ประกาศรับนักเรียนปี61.pdf – Downloaded 2522 times – 243 KB