ประวัติโรงเรียน


 โรงเรียนสิงห์สมุทร

เกียรติประวัติโรงเรียน

img015img014

 • พ.ศ.2540 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ.2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ.2549 แกนนำห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จาก สพท.ชบ. 3
 • พ.ศ.2549 – 2550 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธาณสุข
 • พ.ศ.2551 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่ จาก สพท.ชบ. 3
 • พ.ศ.2551 – 2552 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2553 โรงเรียน World-class standard ของ สพฐ.
 • พ.ศ,2554 ผ่านประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ. ในระดับ ดี 4 มาตราฐาน ดีมาก 8 มาตราฐาน
 • พ.ศ.2555 นางสาวชนิกา เนียมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น
  ด้านศาสนาและจริยธรรม จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ.2556 -กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากกการแข่งขันโครงงาน
  สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
  -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่นขันสร้าง
  Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 1 -3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
  -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดัญเหรียญเงินจากการแข่นขันโครงงานเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ
  ประเภท 4 สัญญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62

og-imgflag58

ปัจจุบัน

 • โรงเรียนสิงห์สมุทร ตั้งอยู่ที่ 2508 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีพื้นที่ 141 ไร่ 2 ตารางวา
 • พ.ศ.2480 โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยชื่อว่า โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ
 • พ.ศ.2483 โรงเรียนย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบัน
 • พ.ศ.2487 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง
 • พ.ศ.2496 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสิงห์สมุทร
 • พ.ศ.2502 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสัตหีบ
 • พ.ศ.2523 กองทัพเรือส่งมอบโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ,2523 และเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน “โรงเรียนสิงห์สมุทร” และถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น